3 Chloro 2 hydroxypropyltrimethyl ammonium chloride